Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων μέσω της παροχής συμβουλών στην αλυσίδα εφοδιασμού

Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων μέσω της παροχής συμβουλών στην αλυσίδα εφοδιασμού

July 16, 2023 0 By admin

Η διαδικασία προσαρμογής των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται σε μια εφοδιαστική αλυσίδα για να την φέρει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο παραγωγικότητας αναφέρεται ως Συμβουλευτική Αλυσίδας Εφοδιασμού.

Αυτός ο τύπος βελτιστοποίησης βασίζεται σε μια σειρά από βασικές μετρήσεις απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας της επιχείρησης και του εισοδήματος από το απόθεμα. Στόχος είναι να προσφέρουμε τα είδη στους πελάτες διατηρώντας τα καλύτερα δυνατά περιθώρια κέρδους σε συνολική τιμή που είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους οι διευθυντές, πρέπει να εξισορροπήσουν το κόστος κατασκευής, διαχείρισης αποθεμάτων, μεταφοράς και ικανοποίησης των αναγκών των πελατών.

Ποια ακριβώς είναι η διαδικασία που περιλαμβάνει η βελτιστοποίηση μιας συμβουλευτικής αλυσίδας εφοδιασμού;

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η διεξαγωγή μιας μεθοδικής και ολοκληρωμένης μελέτης με βάση την αναμενόμενη ζήτηση. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσετε μια στρατηγική παραγωγής και αποθέματος με βάση την προηγούμενη πρόβλεψη. Η όλη διαδικασία λαμβάνει υπόψη τις εισερχόμενες πρώτες ύλες ή στοιχεία, τη διαδικασία παραγωγής, τη μεταφορά και τη διανομή. Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να διερευνήσουν τυχόν ευκαιρίες για βελτιωμένη ενοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω διαφόρων στρατηγικών.

Η συντριπτική πλειονότητα των οργανισμών ζητά την υποστήριξη επαγγελματιών παρόχων υπηρεσιών ή συμβούλων για να εφαρμόσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις οργανωτικές αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη μετρήσιμων, πραγματικών αποτελεσμάτων.

Τρεις διαφορετικές φάσεις συμβουλευτικής αλυσίδας εφοδιασμού:

Μια επιτυχημένη διαδικασία βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις φάσεις:

1. Σχεδιασμός

Σε αυτή τη φάση, η εστίαση εστιάζεται σε διαδικασίες σχεδιασμού δικτύου, όπως η τοποθέτηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, η μετακίνηση προϊόντων από και προς τους προμηθευτές και τους πελάτες και τυχόν στρατηγικούς στόχους των εργασιών παραγωγής, όπως: Β. Πρόβλεψη ζήτησης, προσφορά, προγραμματισμός και προγραμματισμός.

2. Προγραμματισμός

Σε αυτή τη φάση, η κύρια εστίαση είναι η ανάπτυξη στρατηγικής ανάπτυξης, ο σχεδιασμός απογραφής και ο συντονισμός των στοιχείων ενεργητικού για τη μεγιστοποίηση της παράδοσης προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών που ρέουν από τους προμηθευτές στους πελάτες. Ο στόχος αυτής της φάσης είναι να δημιουργήσει μια υγιή ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

3η εκτέλεση

Αυτή η φάση καλύπτει όλες τις εφαρμογές και τα συστήματα που βασίζονται στην εκτέλεση λειτουργιών όπως: Β. διαχείριση αποθηκών και αποθεμάτων, μεταφορικών εγκαταστάσεων και αποτελεσματικότητας και διαχείριση διεθνούς εμπορίου. Επιπλέον, εξετάζονται εφαρμογές που βασίζονται σε εκτέλεση που παίζουν υποστηρικτικό ρόλο στη διαδικασία διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι τα συστήματα υποστήριξης που βασίζονται σε αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, η ορατότητα της αλυσίδας εφοδιασμού και τα συστήματα διαχείρισης παραγγελιών.

Ένα δίκτυο αλυσίδων εφοδιασμού είναι ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι δραστηριότητες που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα συνδέονται με αυξανόμενα επίπεδα κινδύνου και αβεβαιότητας. Υπάρχει μια ποικιλία εσωτερικών και εξωτερικών στοιχείων που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι ανταγωνιστικής ή περιβαλλοντικής φύσης. Η μεγάλη ποικιλία των περιστάσεων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πολύ διαφορετικών μοντέλων εφοδιαστικής αλυσίδας. Θέματα βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας που αφορούν συγκεκριμένα έναν οργανισμό θα πρέπει να ενσωματωθούν στη διαδικασία επιλογής μοντέλων ενός οργανισμού.

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εφοδιαστική:

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα logistics, επομένως η βελτιστοποίηση αυτής της πτυχής της διαδικασίας είναι απαραίτητη. Οι σύμβουλοι αναλύουν δίκτυα μεταφορών, κανάλια πωλήσεων και δραστηριότητες αποθήκης για να αποκαλύψουν δυνατότητες βελτιστοποίησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη βελτίωση του σχεδιασμού διαδρομής, τη βελτιστοποίηση των διατάξεων της αποθήκης, την εισαγωγή συστημάτων παρακολούθησης που βασίζονται στην τεχνολογία και την εξερεύνηση επιλογών για εξωτερική ανάθεση ή συνεργασία με τρίτους παρόχους logistics (3PLs).

Ενσωμάτωση συμβουλευτικής αλυσίδας εφοδιασμού τεχνολογίας:

Ενσωμάτωση Τεχνολογίας Η παροχή συμβουλών στην αλυσίδα εφοδιασμού δίνει επίσης έμφαση στην αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας για την επίτευξη λειτουργικής αριστείας. Οι σύμβουλοι πραγματοποιούν ανάλυση της υπάρχουσας υποδομής πληροφορικής και κάνουν συστάσεις για την εφαρμογή λογισμικού διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, συστημάτων ERP (Enterprise Resource Planning) και άλλων ψηφιακών εργαλείων. Υποστηρίζουν τον εντοπισμό κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, τη βελτίωση της ορατότητας και τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα.

Μέτρηση ισχύος:

Οι σύμβουλοι εφοδιαστικής αλυσίδας βοηθούν τις εταιρείες να αναπτύξουν πλαίσια για τη μέτρηση της απόδοσης και τον καθορισμό βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs). Οι εταιρείες μπορούν να εντοπίσουν τομείς προς βελτίωση και να λάβουν αποφάσεις βάσει δεδομένων για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών τους κατά την παρακολούθηση και την ανάλυση βασικών μετρήσεων, όπως τα ποσοστά πλήρωσης παραγγελιών, τα ποσοστά έγκαιρης παράδοσης και τα ποσοστά κύκλου εργασιών αποθέματος.

Αριθμός στοιχείων ή εξαρτημάτων:

Το μοντέλο βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας ενός οργανισμού αποτελείται συχνά από πολλά διαφορετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Η διαδικασία λήψης προϊόντων για απογραφή και αποθήκευση τους
  • Επεξεργασία παραγγελιών πελατών
  • Αποστολή και διανομή πακέτων
  • Συστήματα για την παροχή υποστήριξης και βοήθειας σε πελάτες
  • Σε συνδυασμό, αυτά τα στοιχεία δίνουν σε μια εταιρεία τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τη συντριπτική πλειονότητα των προκλήσεων βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη, απρόσκοπτη λειτουργία που διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της συνεργασίας με όλους τους εμπορικούς εταίρους.

Δίπλωμα:

Είναι σημαντικό για τους διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσίδας να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πελατών έγκαιρα και με ακρίβεια, με την εκπλήρωσή τους να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα. Η εφοδιαστική αλυσίδα δεν είναι πλέον μια γραμμική διαδικασία. Αντιθέτως, έχει εξελιχθεί σε ένα σύνθετο παγκόσμιο οικοσύστημα με πλήθος διαφορετικών παραγόντων. Η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το παιχνίδι στην επίτευξη του στόχου να προσφέρει στους πελάτες μια εξαιρετική εμπειρία.