Η διαφορετικότητα είναι μια μεταγενέστερη σκέψη στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Η διαφορετικότητα είναι μια μεταγενέστερη σκέψη στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

July 6, 2023 0 By admin

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, το 70 τοις εκατό των εργαζομένων πιστεύει ότι η διαφορετικότητα, η ισότητα και η ένταξη είναι δευτερεύουσες στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Τα δύο τρίτα δήλωσαν επίσης ότι τα ιδρύματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δεν εφαρμόζουν επαρκώς την πολιτική πολυμορφίας τους.

Τα ευρήματα αποκαλύφθηκαν μέσω έρευνας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου και υπευθύνους λήψης τραπεζικών αποφάσεων από την ανεξάρτητη δημοσκόπηση Censuswide για τη μέτρηση της τρέχουσας κατάστασης της διαφορετικότητας και των επιπέδων ψηφιακής παιδείας στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα.

Αν και προσδιορίζουν το DE&I ως προτεραιότητα, το 69 τοις εκατό δηλώνουν ότι η εταιρεία τους δεν το εφαρμόζει στην πράξη.

Περισσότερα από τέσσερα στα πέντε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν γυναίκες σε διοικητικό επίπεδο. Το 84 τοις εκατό λέει ότι η επένδυση στη διαφορετικότητα, την ένταξη και τη δικαιοσύνη θα αύξανε τη συνολική παραγωγικότητα του οργανισμού τους.

Αποκάλυψε επίσης ότι τα δύο τρίτα πιστεύουν ότι ο κλάδος δεν υποστηρίζει άτομα που επιστρέφουν στην εργασία μετά την απόκτηση παιδιών λόγω περιορισμένης ευελιξίας και προγραμμάτων γονικής μέριμνας που διατίθενται.

Sheila Flavell CBE, Chief Operating Officer για Ομάδα FDMπου ανέθεσε την έρευνα, σχολίασε: «Η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη στο χώρο εργασίας είναι ένας σημαντικός τομέας που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις εταιρείες, καθώς διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα». Η προώθηση μέτρων όπως η πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης για ψηφιακές δεξιότητες μπορεί να τονώσει την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και να τους παρέχει τα θεμέλια για να αναλάβουν ρόλους υψηλών δεξιοτήτων στις τραπεζικές, χρηματοοικονομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες».

«Η γεφύρωση του χάσματος διαφορετικότητας που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δεν είναι μια διαδικασία από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί συνεχής πρόοδος προς τον στόχο της δημιουργίας διαφορετικού εργατικού δυναμικού». Καθιέρωση ευέλικτων πολιτικών ποικιλομορφίας, όπως . Β. Οι επιλογές εξ αποστάσεως εργασίας για τους επιστρεφόμενους είναι ένας σημαντικός τρόπος για την προώθηση της ένταξης στον χώρο εργασίας. Η καθιέρωση και η διατήρηση δεσμεύσεων για τη διαφορετικότητα θα συμβάλει στην κάλυψη του χάσματος και στην ενίσχυση μιας βιομηχανίας που επικεντρώνεται σε διαφορετικές ιδέες και δεξιότητες».

Πρόσθετα ευρήματα περιελάμβαναν ότι το 88 τοις εκατό των ερωτηθέντων πίστευαν ότι ο οργανισμός τους θα επωφεληθεί από τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία στις προσλήψεις.